Olomoucký kraj pomáhá

Olomoucký kraj pomáhá

Informace o nákaze COVID - 19 na jednom místě

Harmonogram očkování

Z důvodu nedostatku vakcín se mohou termíny, kdy budou jednotlivé fáze probíhat, prodloužit.

- Pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení se k očkování mohou registrovat od 27. 2. 2021, osoby    ve věku 70 let a více se k očkování mohou registrovat od 1. 3. 2021.

- Osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu Covid-19 se mohou k očkování
  registrovat od 24. 3. 2021.

- Pracovníci v sociálních službách se mohou k očkování registrovat od 7. dubna 2021. 


FÁZE I. A
Termín očkování: leden - březen 2021

klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě

osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče

osoby ve věku 90+ let

osoby ve věku 85-89 let

osoby ve věku 80 - 84 let

zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na péči o COVID-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem

zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb, příslušníci AČR pomáhající v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby 

FÁZE I. B
Termín očkování: březen - červen 2021

70-79 let

pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci MŠ

pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci ZŠ

pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci speciálních škol

pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci SŠ, konzervatoří a VOŠ

pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče

pečující osoby v dětských skupinách zajišťující péči o děti předškolního věku a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

hospitalizované osoby nad 65 let

hospitalizované osoby, které jsou chronickými pacienty s klinicky rizikovými faktory

osoby s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (seznam diagnóz a stavů dle "chroničtí pacienti-vyšší priorita", indikuje ošetřující lékař/praktický lékař, v jehož péči je osoba dispenzarizována)

nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci pro chod nemocnic

kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury

příslušníci AČR/MO

ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty *

zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez přímého kontaktu s klienty **

chroničtí pacienti - vyšší priorita

chroničtí pacienti - nižší priorita

65 - 69 let

pracovníci kritické infrastruktury určení daným rezortem podle usnesení vlády č. 1185

Policie ČR, obecní a městská policie (příslušníci přímého výkonu)

Hasičský záchranný sbor ČR (příslušníci přímého výkonu)

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII)

zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR

akademičtí pracovníci VŠ

pracovníci pohřebních služeb a krematorií 

FÁZE II.
Termín očkování: červen 2021 - 2022

ostatní populace 

Seznam očkovacích míst