Olomoucký kraj pomáhá

Olomoucký kraj pomáhá

Informace pro ubytovatele uprchlíků z Ukrajiny - změny od 1.7.2023 / 13.06.2023

V návaznosti na novelizaci balíčku zákonů tzv. Lex Ukrajina V, která je účinná od 1. 4. 2023, níže uvádíme přehled zásadních změn týkajících se podmínek ubytování ukrajinských uprchlíků v nouzovém ubytování dle zákona č. 65/2022 Sb., účinných od 1. 7. 2023. Informace jsou určeny nejen pro provozovatele ubytovacích zařízení, se kterými Olomoucký kraj uzavřel dohodu o zajištění ubytovacích kapacit (dále jen „dohoda“) dle zákona uvedeného zákona, ale i pro širokou veřejnost.

 

Přehled zásadních změn:

 • Ubytování se poskytuje v objektech, které slouží jako ubytovací zařízení a mají uzavřenou dohodu s Olomouckým krajem o zajištění ubytovacích kapacit.
 • Nově již nelze nadále využívat k ubytování podle uvedeného zákona objekty, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt. S provozovateli v těchto objektech tak již nebude možné uzavřít novou písemnou dohodu ve smyslu v § 6b odst. 2 zákona č. 65/2022 Sb. Pokud již je taková dohoda uzavřena, pak její platnost není možné prodloužit, případně její platnost ex lege zaniká, a to z důvodu absence právního základu pro její pokračování. Bližší informace k režimu poskytování ubytování v objektech, které slouží k trvalému bydlení lze najít na webu ministerstva práce a sociálních věcí - https://ebs.mpsv.cz/.
 • Ubytování se poskytuje bezplatně nejvýše po dobu 150 dní ode dne udělení „první“ dočasné ochrany (tzv. maximální doba). Osoba, která k 1. 7. 2023 překročila dobu 150 dnů od udělení dočasné ochrany a nejedná se o „zranitelnou osobu“ ztrácí nárok na bezplatné ubytování.
 • Provozovatel se může s osobami, kterým končí bezplatné ubytování případně dohodnout na ubytování za úplatu (jedná se o soukromoprávní jednání zcela mimo režim zákona č. 65/2022 Sb), nemohou být zahrnuty do kapacity, která je využívána v rámci uzavřené dohody s krajem.
 • V případě, že se osoba dohodne na dalším způsobu úplatného ubytování se stávajícím provozovatelem, nepůjde již o ubytování ve smyslu zákona č. 65/2022 Sb., ale o standardní soukromoprávní (ubytovací či jiný) právní vztah. Na takto ubytovanou osobu nelze ze strany provozovatele žádat paušální náhradu nákladů na ubytování. Těmto osobám bude v evidenci HUMPO ukončen pobyt a další průběh ubytování této osoby se v něm z výše uvedených důvodů nepovede.
 • Zpoplatněné ubytovací kapacity nelze vykazovat jako volné v evidenci HUMPO a je nutné ze strany provozovatele neprodleně požádat krajský úřad o úpravu údajů v dohodě s krajem, případně provozovatel sám neprodleně upraví aktuálně volnou ubytovací kapacitu v evidenci HUMPO.
 • Setrvat v režimu dosavadního „nouzového“ ubytování může pouze osoba, která ke dni 31. března 2023 využívala dočasné nouzové přístřeší nebo nouzové ubytování. Osoba, která dosáhla maximální doby, avšak byla v daném termínu ubytována mimo režim nouzového ubytování, nemá po dosažení maximální doby na přechodný vstup do nouzového ubytování nárok (s výjimkou zranitelných osob).

  

Kdy zaniká nárok na poskytnutí náhrad za ubytovanou osobu:

 • Osoba není (i jen po krátkou dobu) držitelem dočasné ochrany.
 • Osoba byla ubytována mimo KACPU (Hasičský záchranný sbor České republiky nebo Policie České republiky).
 • Osobě uplynulo 150 dní ode dne udělení „první“ dočasné ochrany (tzv. maximální doba).
 • Pokud přestane ubytovaná osoba využívat ubytování bez uvedení důvodu po dobu delší než 10 dnů, ztrácí nárok na další zajištění ubytování a po dobu, po kterou osoba dočasně nevyužívá ubytování, nemá provozovatel nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování.

 Podrobnosti ke změnám naleznete v metodice ZDE.

 Informace pro žadatele o uzavření dohody o zajištění ubytovacích kapacit s Olomouckým krajem:

 Dohodu o zajištění ubytovacích kapacit může kraj uzavřít pouze s právnickou nebo podnikající fyzickou osobou.

 • Na email pomoc@olkraj.cz je nutné zaslat žádost o uzavření dohody o zajištění ubytovací kapacity (dále také „dohoda“) psanou volnou formou.
 • K žádosti je nutné přiložit/prokázat účel užívání objektu. Pro účely zákona (65/2022 Sb.) lze nadále využívat objekty určené svým charakterem (účel užívání objektu) k ubytování (ubytovací zařízení) nikoliv k bydlení (viz výše zmíněná informace).
 • Dále je nutné uvést adresu zařízení, kontaktní osobu (jméno, email, telefon), nabízenou kapacitu (v souladu se schválenou projektovou dokumentací).
 • Obdržená žádost bude vyhodnocena a v případě potřeby Vás budou kontaktovat zástupci Olomouckého kraje s návrhem dohody.

 

Informace pro poskytovatele ubytování (k uzavření dohody s krajem, vyplácení náhrad, podmínkám ubytování, atd.) Vám sdělí zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje na emailu ubytovani@olkraj.cz (pro žadatele o uzavření dohod na emailu pomoc@olkraj.cz).

 

 

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.