Olomoucký kraj pomáhá

Olomoucký kraj pomáhá

Informace o nákaze COVID - 19 na jednom místě

Očkovací skupiny

Skupina očkovaných 

Termín

Místo

Klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě
leden - únor
mimo registraci/v rámci daného zařízení
Osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče
leden - únor
v rámci zařízení/mimo registraci
Osoby ve věku 90+ let
leden - únor
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Osoby ve věku 85-89 let
leden - únor
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Osoby ve věku 80 - 84 let
leden - únor
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na péči o COVID-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem 
leden - únor
mimo registraci/v rámci daného zařízení
- zdravotničtí pracovníci
 
 
- studenti lékařský fakult, dobrovolníci a agenturní pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče, na péči o
COVID-19 
pozitivní pacienty a na odběru či zpracování potenciálně infekčního materiálu
 
 
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření v ohnisku nákazy
 
 
- zaměstnanci MVČR pracující v uzavřených objektech MVČR se zřízenou karanténou COVID-19 (detenční zařízení)
 
 
- zaměstanci a příslušníci VSČR pracujících ve věznicích s COVID-19 pozitivními vězněnými osobami
 
 
Zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb, příslušníci AČR pomáhající v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby
leden - únor
mimo registraci/v rámci daného zařízení
Hospitalizované osoby nad 65 let
únor- červen
v rámci zařízení/registrace daným očkovacím místem
Hospitalizované osoby, které jsou chronickými pacienty s klinicky rizikovými faktory
únor- červen
v rámci zařízení/registrace daným očkovacím místem
Nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci pro chod nemocnic
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Příslušníci AČR/MO
únor- červen
registrace MO
Ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
- zaměstnanci všech sociálních služeb v přímém kontaktu s klienty mimo zaměstnanců domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb (I A), sociální pracovníci na obecních úřadech, pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sociální pracovníci pracující na úřadu práce v oblasti příspěvku na péči, kteří přímo docházejí do domácností seniorů a zdravotně postižených, kde provádí sociální šetření, lékaři a tajemníci posudkové služby
 
 
Zaměstnanci sociálních služeb bez přímého kontaktu s klienty
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
- zaměstnanci domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, odlehčovacích služeb v pobytové formě
 
 
Osoby ve věku 75 - 79 let
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Chroničtí pacienti - vyšší priorita
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
- diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
 
 
- obezita (BMI > 35 kg/m2)
 
 
- závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
 
 
- závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
 
 
- závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance) 
 
 
- nádorové onemocnění krevního nebo lymfatického systému 
 
 
- stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně 
 
 
- závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) 
 
 
- vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky 
 
 
- závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém (např. neuromuskulární choroby) 
 
 
Osoby ve věku 70 - 74 let
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Chroničtí pacienti - nižší priorita
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
- intelektová nedostatečnost, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.  
 
 
- vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění COVID-19 
 
 
- léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
 
 
- osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií
 
 
Osoby ve věku 65 - 69 let
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Policie ČR, obecní a městská policie (příslušníci přímého výkonu)
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Hasičský záchranný sbor ČR (příslušníci přímého výkonu) 
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII)
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Pečující osoby v dětských skupinách zajišťující péči o děti předškolního věku
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci MŠ
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci ZŠ
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci speciálních škol
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogiční zaměstnanci SŠ, konzervatoří a VOŠ
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Akademičtí pracovníci VŠ 
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Ostatní pracovníci kritické infrastruktury
únor- červen
očkovací místo zvolené v rezervačním systému
Ostatní populace
květen 2021 - 2022
očkovací místo zvolené v rezervačním systému

Očkovací místa

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc - Nová Ulice
Budova P (Klinika pracovního lékařství)
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc
Nemocnice AGEL Jeseník a.s.
Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník
Nemocnice Hranice a.s.
Zborovská 1245, 75301 Hranice I-Město
Infekční ambulance
Nemocnice Prostějov
Mathonova 291/1, 79604 Prostějov – Krasice
pavilon G
Nemocnice Přerov
Dvořákova 1800/75, 75002 Přerov I-Město
Budova LDN, přízemí
Nemocnice Šternberk
Jívavská 1435/20, 78501 Šternberk
Nemocnice Šumperk
Nerudova 41, 787 01 Šumperk